Laddar
Laddar
Laddar

BÆREDYGTIGHED

Vores arbejde er præget af, at vi tænker langsigtet i alt, hvad vi foretager os. I praksis betyder det, at vi tilbyder produkter og løsninger, der holder over tid. Enkle og sikre løsninger, som betyder at arbejdet kan udføres effektivt. Uden unødige stop eller unødigt svind. Vores mål er helt enkelt at give bæredygtige installationer i arv, som er opført uden unødigt ressourceforbrug.


VORES ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED 


Vores arbejde med at udvikle og tilbyde befæstningsløsninger skal både nu og i fremtiden bygge på bæredygtige valg. Vi ønsker, at det synspunkt skal slå igennem hele værdikæden – fra underleverandør og fremstilling til distribution.  I takt med, at vores viden om vores påvirkning af såvel miljømæssige som økonomiske og sociale forhold stiger, vil vi efterlade noget bedre, end vi gjorde i går. Men selvom vi har bæredygtighedsmål integreret i vores strategi, kan vi se at det ikke er nok til at få alle parter med. Derfor har vi opsat nogle rammer for bæredygtighed, der omfatter de dele, vi som virksomhed kan påvirke. Fra underleverandør til kunde.


MAX LAGERSTEDT, KONCERNCHEF ESSVE:

”Høj kvalitet er yderst vigtig for vores virksomhed, og for os betyder det sikre produkter, der holder længe. Vores produkter skal sikre installationer, der ikke begrænser levetiden for de bygninger eller produkter, de indgår i.”


VORES RAMMER FOR BÆREDYGTIGHED INDEHOLDER FØLGENDE SEKS FOKUSOMRÅDER:


1.    PRODUKT- OG SERVICETILBUD


Høj kvalitet er yderst vigtig for vores virksomhed, og for os betyder det sikre produkter, der holder længe. Vores produkter skal sikre installationer, der ikke begrænser levetiden for de bygninger eller produkter, de indgår i. Vi supplerer vores produkttilbud med tjenester, der skal hjælpe brugerne til at udføre deres befæstningsarbejde mere effektivt. I sidste ende skal tjenesterne også føre til en mere ressourceeffektiv brug, der ikke bare gavner vores kunder men også vores miljø. Det gælder, uanset om det handler om styrketest, dimensioneringsstøtte til en applikation, system til håndtering af befæstningsprodukter eller automatisering af befæstning. 

2.    SUNDHED OG SIKKERHED


Sundhed og sikkerhed er kritiske værdier i vores tilbud, men også i vores virksomhed. I praksis kobler vi disse værdier sammen med et godt arbejdsmiljø og ser dem som en forudsætning for at kunne udføre et godt stykke arbejde. Uanset om det er hos underleverandører, blandt vores eget personale eller hos vores kunder.


3.    MILJØ


Vi lever desværre i en verden, hvor vi i vores jagt efter forædling efterlader et miljø, der hele tiden bliver forringet. Med risiko for katastrofale konsekvenser. Vi er fast besluttet på at tage vores ansvar og kontinuerligt tage valg, der reducerer den negative miljøpåvirkning.

4.    LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED


Vi tror på en verden med ligestilling, hvor mennesker får de samme muligheder uanset køn, oprindelse, religion, seksualitet m.m. I en verden, hvor vi tager vare på forskelle, falder risikoen for konflikter, og vi kan bedre omfavne de klimaforandringer, vi møder. Som virksomhed er det vores ansvar at gå foran med et ligestillingseksempel og påvirke det vi kan i den rigtige retning.


5.    MATERIALER OG AFFALD


En vigtig komponent i at reducere vores negative påvirkning af miljøet, er at øge genanvendelse og genbrug samt reducere svind for at reducere unødig udvinding af råmaterialer. Valg af materialer skal så vidt muligt være noget, der kan genbruges eller genindvindes, og vi skal tilbyde løsninger, der reducerer unødigt svind af materialer i egne og kundernes processer.


6.    BÆREDYGTIGE VÆRDIKÆDER


Vi arbejder for en mere bæredygtig produktion gennem hele vores værdikæde, selvom fremstilling hovedsagelig sker hos underleverandører og uden direkte påvirkning fra vores side. Derfor har vi også et ansvar for hele tiden at udvikle og følge op – også i vores leverandørsamarbejde, hvilket omfatter samtlige bæredygtighedsområder fra sundhed og sikkerhed til materiale og affald.


VORES MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING


Vi kan ikke lukke øjnene for det faktum, at forbrugs- og produktionsmønster har en negativ påvirkning af vores miljø. Eller at vi straks skal foretage foranstaltninger for at vende denne udvikling. Derfor har vi udpeget to af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som vores primære fokusområder i vores arbejde, og som ifølge os kobler direkte til vores strategi:

 • Mål 5. Opnå ligestilling og styrke alle kvinders og pigers position

Vi er også overbeviste om at den dag, hvor vi opnår ligestilling – især mellem mænd og kvinder – vil mange af de problemer, vi ser i dag, blive reduceret kraftigt. Vi ser også, at den økonomiske udvikling skal gå hånd i hånd med anstændige arbejdsvilkår for alle. Som et resultat heraf har vi udpeget yderligere to af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som vi aktivt skal arbejde med at forbedre os indenfor. 

 • Mål 8. Arbejde for en stabil og bæredygtig økonomisk vækst for alle, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige arbejdsvilkår for alle.

 • Mål 12. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

 • Mål 13. Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

VORES FOKUSOMRÅDER
 

 • Reducere vores udslip af kuldioxid fra transporter (Miljø)

 • Øge anvendelsen af vedvarende elforsyning (Miljø)

 • Reducere svind af befæstningsprodukter under installationsarbejde (Produkt- og tjenestetilbud)

 • Intern eller ekstern miljøcertificering og -revision af leverandører (Bæredygtige værdikæder)

 • Øge graden af genanvendelse (Materiale & Affald)

 • Introducere produkter der bidrager til en mere bæredygtig og sikker befæstning eller en mere effektiv og ergonomisk rigtig installation (Produkt- og tjenestetilbud, Sundhed og sikkerhed)

 • Øge andelen af kvinder og øge graden af mangfoldighed (Ligestilling og Mangfoldighed)

 • Øge forståelsen omkring bæredygtigt arbejde hos vores kunder, vores eget personale og underleverandører (Bæredygtige værdikæder)


VORES BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE 
 

Vores ledelse baseres på gældende lovgivning, de regler der er konsekvensen af at indgå i et børsnoteret svensk selskab samt vores interne politikker og rammer. Disse politikker beskriver de regler og procedurer, vi skal følge internt, men også de krav vi stiller til hele vores værdikæde af leverandører.
Ud over dette stiller vi mål for forskellige områder af vores virksomhed, hvor bæredygtighed er et eksempel på et område. For at sikre fremdrift og at vi følger op på udviklingen, har vi centrale og lokale nøgletal. Disse nøgletal er alle oprettet for at give effekt på vores udpegede fokusområder for bæredygtighed i ESSVE.

Vi har oprettet en Supplier Code of Conduct for effektivt at tydeliggøre for vores underleverandører, hvilke krav vi stiller til dem, og hvad vi betragter som vigtige udviklingsområder. Denne følges op dels via selvvurdering og leverandørernes egne kontroller, dels via revisioner og inspektioner udført af vores eget personale og tredjepart. Samlet set giver opfølgningen et så korrekt billede som muligt af, hvordan vi udfører vores miljøarbejde, og hvordan vi opretholder god produktkvalitet, forretningsetik, arbejdsmiljø og arbejdsret. 


ISO CERTIFICERING


ESSVE’s ledelsessystem beskriver vores måde at drive og lede vores virksomhed. Den indeholder poster, der styrker overholdelse af definerede arbejdsgange for at sikre overensstemmelse med fastsatte standarder og normer. Ledelsessystemet dækker alle vores virksomheder og enheder.

Vores ESSVE Ledelsessystem er certificeret i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.